Happy Birthday USMC!

SemperFi

I post this every year, and I still enjoy it…
original poster from: stores.ebay.com/WONDERFULART